Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชยางกูร-ทางเลี่ยงเมืองอุบลฯตระการฯ บ้านดอนกลาง-บ้านก้านเหลือง-บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ ๒๕-๓-๑๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567 18:02

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชยางกูร-ทางเลี่ยงเมืองอุบลฯตระการฯ บ้านดอนกลาง-บ้านก้านเหลือง-บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ ๒๕-๓-๑๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตรยาว ๔,๒๑๑ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตรยาว ๒๒๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๑,๙๓๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ราคากลาง ๙,๓๗๔,๑๗๙.๘๔ บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ