ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

     แจ้งประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 ที่มีคุณสมบัติรับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อลงทะเบียน ภายใน30กันยายน2564 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อสอบถามข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 91 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 34 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 16,289 ราย

- รักษาหายแล้ว 15,256 ราย

- กำลังรักษา 912 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 121 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 ที่มีคุณสมบัติรับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อลงทะเบียน ภายใน30กันยายน2564 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อสอบถามข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 73 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 30 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 16,198 ราย

- รักษาหายแล้ว 15,202 ราย

- กำลังรักษา 877ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 119 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 43 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 21 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 16,125 ราย

- รักษาหายแล้ว 15,117 ราย

- กำลังรักษา 891ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 117 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้งานป้องกันฯ ออกให้บริการแก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ำ ณ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขามใหญ่

     วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถยนต์ติดหล่ม ที่ซอยทรัพย์จงมี หมู่ที่ 3 บ้านก้านเหลือง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการช่วยเหลือโดยการลากขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อย เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีตุ๊กแกเข้าบ้าน ที่หมู่บ้านสิริภิรมย์ หมู่ที่ 18 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจับได้และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อย เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

     สรุปผลการตรวจปฏิบัติการเชิงรุก ณ ศาลากลางบ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 5 ผลตรวจ ATK จำนวน 181 ราย มีผลเป็นลบ 100 ในนามเทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทุกท่านที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยคุ้ม หมู่ 5 ตำบลขามใหญ่

- ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

- โควิด-19 เราต้องรอด

- พี่น้องตำบลขามใหญ่ไม่ทิ้งกัน

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานกับสำนักงานกรมควบคุมโรคที่10 ให้ นำรถตรวจโควิดเชิงรุก สำหรับคลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด–19 ฟรี!! ที่ศาลากลางบ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลขามใหญ่ ให้กับประชาชนในบ้านห้วยคุ้มและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้มาตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในวัน (พรุ่งนี้) ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00น.

อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง

- เซ็นสำเนาถูกต้อง

- เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

- เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง

     วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบชุดกาวน์กันน้ำ(PE Gown) ให้กับทีมเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และในนามเทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสุวนิตย์ เนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลด้ามพร้า นายศักดิ์ดา ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหัวดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ให้การเข้าตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเข้าบ้าน ที่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจับได้เรียบร้อย เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 102 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 63 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 34 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 15,965 ราย

- รักษาหายแล้ว 14,806 ราย

- กำลังรักษา 1,046 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 113 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการแก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ำ ณ หมู่บ้านปิ่นดาว 2 บ้านวนารมย์ หมู่ที่ 23 ตำบลขามใหญ่

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 61 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 24 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 37 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 15,863 ราย

- รักษาหายแล้ว 14,692 ราย

- กำลังรักษา 1,059 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 112 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันที่ 17 กันยายน 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเข้าบ้าน ที่บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจับได้เรียบร้อย

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 045-311091-2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 ตำบลขามใหญ่ ณ วันที่ 16 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 155 ราย

- รักษาหายแล้ว 125 ราย

- กำลังรักษา 29 ราย

- ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง 59 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 5 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 (วันที่ 3) ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ติดเชื้อ Covid-19 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่

     รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 ก.ย. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 76 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 55 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 21 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 15,802 ราย

- รักษาหายแล้ว 14,595 ราย

- กำลังรักษา 1,096 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

- เสียชีวิตสะสม 111 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ