Hot News :
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางจริญญา นวลอินทร์

ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 


 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกัณติยา ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกาณติญาภร สมชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวลภัสธนัน แก้วกลม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ วงพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 


 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายวิศรุต โภคาแสง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 


 

งานธุรการ

นางสาววิไลพรรณ จันทรมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ