Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นายนเรนทร์ คณานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชัยยุทธ อำนาจวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปภัสสร ก้อนคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมร บำรุงผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)

 


 

ฝ่ายปกครอง

นายเชวงศักดิ์ พุฒพันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายกสินันท์ ถีระแก้ว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

นายนิยม พรมทา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายนิคม โกมลศรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

 


 

ฝ่ายอำนวยการ

นางรดาชา ผาสิมมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุพัตร ทองงาม

นิติกรชํานาญการ

นายสุทธนา ประดับวิทย์

นิติกรปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ ทองพุ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

 


 

งานทะเบียนราษฎร

นายสัญญา ทองสวัสดิ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการพิเศษ

นายเอกวิทย์ ศรีสุข

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชํานาญการ

นางสาววนิดา ภูศิริ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชํานาญการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ