รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 10:48

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) หนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารายการประเภทอื่น ดังนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

- ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ระดับ บฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ครู จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา

โดยบุคคลที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ และให้ยืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด

๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พศ. ๒๕๖๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ