Hot News :

รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

วันพุธ, 18 ตุลาคม 2566 10:53

  ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๘) ให้นายกเทศมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศรายชื่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้น เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๓๖ ราย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ