คุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 14:59

     แจ้งประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 ที่มีคุณสมบัติรับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อลงทะเบียน ภายใน30กันยายน2564 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อสอบถามข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ