รับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 14:32

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขอรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ดังนี้

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

- ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม

- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

- ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองช่าง

- ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองช่าง

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองช่าง

โดยบุคคลที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ และให้ยืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด

๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ