ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 15:49

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างจำนวน ๑๑ ตำแหน่งจำนวน ๑๘ อัตราระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้นบัตรนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วเทศบาลตำบลขามใหญ่จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลขามใหญ่ https://facebook.com/khamyaiubon.go.th ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลขามใหญ่ http://www.khamyaiubon.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้างต้นนี้เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยืดและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณวุฒิ ที่ยื่นสมัคร ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารายละเอียดตามปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ