Hot News :

การปฏิสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

วันจันทร์, 26 กันยายน 2565 11:01

ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งทางสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๘๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงินไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภท ทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงได้กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๔๗ ๕๐๕๑ ต่อ ๑๐๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ