Print this page

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564

วันอังคาร, 20 เมษายน 2564 15:47

      เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน