ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดป่าศรีโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 17:16

      ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดป่าศรีโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๔๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ