ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 15:12

     ตามประกาศ เทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำนักทะเบียน เทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน 20 รายการ ตำบลขามใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,100.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-475051-3 ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ