โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 16:18

      ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 514,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ต.ค. 2561 เป็นเงิน 514,600 บาท

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 20 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 -19 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-475051-3 แฟกซ์. 045-475162 ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ