Print this page

(บทคัดย่อ) เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป"

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 08:55

      นางสาวสุธาสินี กุลเกตุ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป" โดยใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจน้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี