Hot News :

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศและกระทงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562 15:16

      ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยกำหนดจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่หลังใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลขามใหญ่ โทรศัพท์ 045-475051-2 ต่อ 106 , 080-0042420(นายฐาปกรณ์ แสนอ้วน นักวิชาการวัฒนธรรม) 065-1644961 (นางสาวกุลธิดา ศรเขียว เจ้าพนักงานการเงินช านาญงาน เจ้าหน้าที่รับสมัคร)

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ