Print this page

ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม พัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คำนวนและตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 13:30

      นางเยาวรัตน์ บุญยัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม พัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คำนวนและตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 1" ซึ่งนำมาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี