Print this page

ผลการจัดประสบการณ์รูปแบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 13:07

      นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ชุติมา ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ผลการจัดประสบการณ์รูปแบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2" ซึ่งนำมาเผยแพร่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี