ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของการรับสมัครเลือกตั้งฯ ให้ทราบอย่างละเอียด โดยมี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดการประชุมเพื่อทำการซักซ้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถ และมีความโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขามใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืององค์แรก ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ลูกหลานชาวอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดอุบล รวมใจจัดพิธีบวงสรวงสดุดี แห่เครื่องยศเจ้าเมือง วางขันหมากเบ็งและรำถวายมือ ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผงทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการงานประเพณีลอยกระทง และ นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ ,นางงามบานไม่รู้โรย (ผู้สูงอายุ) , การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยสรุปผลการประกวดมีดังนี้ • ผลการประกวด นางนพมาศ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวนางสาววรณศิริ บำรุงผล บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวนางสาวเกตุวดี ยอดพูน บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาววรพิชชา อนุพันธางกูร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวปภัสรา ทาศิริ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด นางงามบานไม่รู้โรย(ผู้สูงอายุ) - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 2 นางนิภาพร ปากหวาน บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 นางเบญจลักษณ์ บุญมาศ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 15 นางจันดี พันธ์เสาร์ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 9 นางชวนพิศ แต้สงเคราะห์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 3 นางวิภา เชื้อนิล บ้านนาดูน หมู่ที่ 26 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 3 นางยุเรียม สอนอาจ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายนัฐวุฒิ สุโภภาค บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ส่งเข้าส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นายถาวร คำภารัตน์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นางบัวศรี รักษารอด บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวทัศณีวัล สุดหล้า บ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายนเรนทร์ คณานิตย์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โอน(ย้าย) นายวีระ พรวานิชพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลเทพวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563" ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำไฮใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ สนามกีฬา SML บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย และการมอบหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ