ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปี 2563" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักและยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกสนานของเด็กๆ ณ หอประชุมเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี •คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563• "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

     วันที่ 10 มกราคม 2563 นายภาคิน มูลจันดา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบแก่ประชาชน ทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อเช้าวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้มอบขนมให้กับโรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนประชา และโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ 2563

     ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563 ➡️ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครอง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ ➡️ ม.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 ➡️ ก.พ. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 7 ก.พ.63 ➡️ มี.ค. 2563 จ่าย > อังคารที่ 10 มี.ค.63 ➡️ เม.ย. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 เม.ย.63 ➡️ พ.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 8 พ.ค.63 ➡️ มิ.ย. 2563 จ่าย > พุธที่ 10 มิ.ย.63 ➡️ ก.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 ก.ค.63 ➡️ ส.ค. 2563 จ่าย > จันทร์ที่ 10 ส.ค.63 ➡️ ก.ย. 2563 จ่าย > พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.63 ✔️หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า “ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบฯ เพื่อรองรับการจ่ายเงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ โดยวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ ผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท ผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 1,475 ล้านบาท โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ #เบี้ยความพิการ

     ประชาสัมพันธ์ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุน "เด็กแรกเกิด" 600 บาท/เดือน ถึง 6 ขวบ • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลขามใหญ่ โทร.045-475053

     วันที่ 6 มกราคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และ ท่านวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย

     วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่​ 25​ ธันวาคม​ 2562​ นายภาคิน​ มูลจันดา​ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ และนายสุเมธ​ สิทธิหงษ์​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ ลงพื้นที่​หมู่ที่ 3​ บ้านก้านเหลือง ลงหินคลุก ถนนเส้นหลังปั้มน้ำ ปตท.วนารมย์ จะใช้เป็นเส้นทางเลี่ยง ช่วงก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกวนารมย์ เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกวนารมย์ ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่​ 23​ ธันวาคม​ 2562​ นายวิชัย​ อำพันธ์,​ นายภาคิน​ มูลจันดา​ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ และนายสุเมธ​ สิทธิหงษ์​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ ลงพื้นที่​ เขต1​ และเขต2​ ดูงานปรับเกรด​ บดอัด​ ถนนลูกรัง​ และลงหินคลุก​ ภายในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลขามใหญ่

     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ และ มาสด้าอุบลพิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ จำกัด ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคาร

     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ