ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจความเรียบร้อย และชี้แนะมาตรการวิธีการรับมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ตลาดดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ บ้านนาคำ เพื่อทำความสะอาด เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ ที่กีดขวางทางน้ำไหลในลำคลองเปะปะ ณ บ้านนาคำ หมู่ที่15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันจากเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง ณ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 17 และ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

     วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามใหญ่ ร่วมบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายสังคม สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ร่วมกับ ร้อยตำรวจโทปรีชา วงศ์เจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต 2 หน่วยที่ 14-26 ให้ทราบอย่างละเอียด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ร่วมกับ ร้อยตำรวจโทปรีชา วงศ์เจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต 2 หน่วยที่ 1-13 ให้ทราบอย่างละเอียด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ร่วมกับ ร้อยตำรวจโทปรีชา วงศ์เจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต1 หน่วยที่ 14-24 ให้ทราบอย่างละเอียด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ร่วมกับ ร้อยตำรวจโทปรีชา วงศ์เจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดยชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต1 หน่วยที่ 1-13 ให้ทราบอย่างละเอียด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางอรชร หมั่นนางรอง รองปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง จัดโดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของการรับสมัครเลือกตั้งฯ ให้ทราบอย่างละเอียด โดยมี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เปิดการประชุมเพื่อทำการซักซ้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ