งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการงานประเพณีลอยกระทง และ นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ ,นางงามบานไม่รู้โรย (ผู้สูงอายุ) , การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยสรุปผลการประกวดมีดังนี้ • ผลการประกวด นางนพมาศ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวนางสาววรณศิริ บำรุงผล บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวนางสาวเกตุวดี ยอดพูน บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาววรพิชชา อนุพันธางกูร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวปภัสรา ทาศิริ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด นางงามบานไม่รู้โรย(ผู้สูงอายุ) - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 2 นางนิภาพร ปากหวาน บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 นางเบญจลักษณ์ บุญมาศ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 15 นางจันดี พันธ์เสาร์ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 9 นางชวนพิศ แต้สงเคราะห์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 3 นางวิภา เชื้อนิล บ้านนาดูน หมู่ที่ 26 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 3 นางยุเรียม สอนอาจ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายนัฐวุฒิ สุโภภาค บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ส่งเข้าส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นายถาวร คำภารัตน์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นางบัวศรี รักษารอด บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวทัศณีวัล สุดหล้า บ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ