Print this page

โครงการพัฒนาสุขภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

   วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสุเมธ สิทธิหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และอาสาสมัครในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี