ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืององค์แรก ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ลูกหลานชาวอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดอุบล รวมใจจัดพิธีบวงสรวงสดุดี แห่เครื่องยศเจ้าเมือง วางขันหมากเบ็งและรำถวายมือ ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผงทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการงานประเพณีลอยกระทง และ นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ ,นางงามบานไม่รู้โรย (ผู้สูงอายุ) , การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยสรุปผลการประกวดมีดังนี้ • ผลการประกวด นางนพมาศ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวนางสาววรณศิริ บำรุงผล บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวนางสาวเกตุวดี ยอดพูน บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาววรพิชชา อนุพันธางกูร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวปภัสรา ทาศิริ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด นางงามบานไม่รู้โรย(ผู้สูงอายุ) - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 2 นางนิภาพร ปากหวาน บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 นางเบญจลักษณ์ บุญมาศ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 15 นางจันดี พันธ์เสาร์ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 9 นางชวนพิศ แต้สงเคราะห์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 3 นางวิภา เชื้อนิล บ้านนาดูน หมู่ที่ 26 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย • ผลการประกวด การประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 3 นางยุเรียม สอนอาจ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายนัฐวุฒิ สุโภภาค บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ส่งเข้าส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นายถาวร คำภารัตน์ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นางบัวศรี รักษารอด บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวทัศณีวัล สุดหล้า บ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายนเรนทร์ คณานิตย์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โอน(ย้าย) นายวีระ พรวานิชพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลเทพวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563" ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำไฮใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ สนามกีฬา SML บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย และการมอบหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ วัดป่าศรีโชคเมือง หมู่ที่ 22 บ้านโชคเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รับแจ้งการอนุญาตการก่อสร้างและการควบคุมอาคาร รับคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำร้องทั่วไป รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ วัดบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเค็ง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รับแจ้งการอนุญาตการก่อสร้างและการควบคุมอาคาร รับคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำร้องทั่วไป รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

     วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ ศาลากลางบ้านดอนแค หมู่ที่ 20 บ้านดอนแค ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รับแจ้งการอนุญาตการก่อสร้างและการควบคุมอาคาร รับคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำร้องทั่วไป รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ