ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)" ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริงสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักและยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ วัดบ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รับแจ้งการอนุญาตการก่อสร้างและการควบคุมอาคาร รับคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำร้องทั่วไป รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ออกเคลื่อนที่บริการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง ณ ศาลากลางบ้านวนารมย์ หมู่ที่ 23 บ้านวนารมย์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน บริการให้คำปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รับแจ้งการอนุญาตการก่อสร้างและการควบคุมอาคาร รับคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำร้องทั่วไป รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส "การประดิษฐ์ตุงต่างๆ" ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีว่าให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ อาคารเทศบาลตำบลขามใหญ่หลังใหม่ และจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ให้ความสมบูรณ์ เช่น ห้องน้ำคนพิการแบบชักโครก ทางลาด ราวจับ ป้ายศูนย์ฯ ที่จอดรถ เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างจังหวัดกับท้องถิ่น

     วันที่ 30 เมษายน 2563 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย และนายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

     ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลขามใหญ่ ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ✅ เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน✅ พกหน้ากากผ้า พกเจลล้างมือ กินร้อนช้อนส่วนตัว ปลอดภัยไร้ COVID-19 ไม่กินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นายปัญญา​ กัลป์ตินันท์​ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา​ สมาชิกสภา​ หัวหน้าส่วนราชการ​ อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ (วาตภัย)​ จำนวน​ 94 ราย​ ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่​ อำเภอเมืองอุบลราชธานี​ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ