Print this page

ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 09:59

      เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน