Print this page

สรุปการส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 16:14

       ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูล สรุปการส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูล มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน