ราคากลางเกินแสนประจำปี 2560

1. ซื้อหินคลุก จำนวน ๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร

2. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ

3. ซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูปบรรจุกระสอบ

4. ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ ม.8

5. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยหน้าบ้าน ผช.หน่อย หมู่ที่ ๒๓

6. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยดอนแค ๒๗ บ้านดอนแค หมู่ที่ ๖

7. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุุดดับเพลิง) เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

8. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยยายทวน-หน้าวัดบ้านหัวคำ หมู่ที่ ๘

9. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านพ่อทอง-บ้านพ่อเอี่ยม บ้านหัวคำ หมู่ที่ ๘

10. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

11. ซื้อทรายเคมีกำจัดยุงลายและน้ำยากำจัดแมลงและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค

12. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ ๒๔

13. จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒

14. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

15. จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทิศตะวันออกศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗

16. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยพรประเสริฐ หมู่ที่ ๑

17. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ร่วมใจ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔

18. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยแม่ทองดี หมู่ที่ ๑๘

19. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านพ่อฉลอง-คุณทานากะ หมู่ที่ ๘

20. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อใหญ่เก่ง หมู่ที่ ๑๘

21. จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

22. จ้างซ่อมแซมหรือสร้างรางระบายน้ำ คสล. ท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่

23. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยดอนกลาง๑๒ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘

24. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มสายธารห้วยกอก ซอย ๑ บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒

25. ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑,๐๖๐.๐๐ ลบ.ม.

26. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมูลจันดา บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒

27. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒๕

28. ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ หมู่ที่ 8

29. จ้างปรับปรุงโรงอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

30. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยไปรษณีย์ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑

31. จ้างก่อสร้างุนน คสล.สายซอยสามัคคี ๑๐ บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒

32. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเถิดเทิง บ้านก้านเหลือง ม.3

33. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ข้างศูนย์เฝ้าฟัง บ้านหนองปลาปาก ม.11

34. จ้างปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

35. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายถนนรอบบ้าน บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑

36. ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง

37. จ้างปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่พร้อมเทพื้นคอนกรีต สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี หมู่ที่ ๗

38. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอยโรงน้ำจิ้ม บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑

39. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยไมตรีจิตร ๗ บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒

40. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑

41. จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

42. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสวนสวรรค์ ๒ บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒

43. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาอุดม-หมอวิรัตน์ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑

44. จ้างปรับปรุงโรงอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4

45. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแท็กซี่ บ้านขามลุ่ม ม.10

46. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายไข่ บ้านก้านเหลือง ม.3

47. จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายซอย 20 บ้านหนองหว้า ม.9

48. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่นางบุญ บ้านหัวดูน ม.21

49. จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 17 บ้านหนองหว้า ม.9

50. จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยดอนแค 22 บ้านดอนแค ม.6

51. จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแสงทอง บ้านดอนแค ม.6

52. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านหนองไผ่ ม.14

53. จ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางบ้านหนองบัว ม.13

54. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังคาอาคารเรียนอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

55. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพ่อพยอม บ้านหัวดูน ม.21

56. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทิศตะวันตกวัด บ้านดอนกลาง ม.8

57. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายหนูพลอย บ้านหนองมะเขือ ม.17

58. จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

59. จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยหมอวิรัตน์ หมู่ที่ ๑

60. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ

61. ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 17 รายการ

62. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

63. ซื้อผ้าม่าน (52.13.15.03 ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

64. ซื้อทราย (11.11.17.00 ) และกระสอบปุ๋ย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

65. ซื้อเหล็ก (11.10.17.13 ) วัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

อ่าน 64 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017