ราคากลางประจำปี 2559

1.โครงกา รสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

2.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสกุลเงิน ๒ - ซอยรักษ์สามัคคี บ้านขามลุ่ม ม.๑๐

3.โครงการ ตกลงราคาซื้อเต๊นท์ผ้าใบอย่างหนา จำนวน ๘ หลัง

4.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคำ ๑๒ บ้านนาคำ ม.๑๕

5.โครงการ ตกลงราคาซื้อเครื่องตัดหญาสายสะพายแบบขอแข็ง จํานวน 11 เครื่อง

6.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขใจ บ้านด้ามพร้า ม.๔

7.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหมู่บ้านปาริชาติ ม.๒๖

8.โครงการ ก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน ศพด. ม.๙

9.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๗ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔

10.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายจรูญ อาจพันธ์ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔

11.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒๕ บ้านดอนแค ม.๖

12.โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหัวคำ-หนองเค็ง บ้านหัวคำ ม.๘

13.โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านห้วยหนองเค็ง-หัวคำ บ้านหนองเค็ง ม.๒

14.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หลังโรงไฟฟ้าย่อย บ้านวนารมย์ ม.๒๓

15.โครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศพด. ม.๑๐

16.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ บ้านนาอุดม ม.๑๙

17.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่ออุเทน บ้านหนองไผ่ ม.๑๔

18.โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอย ๗ - ห้วยแจละแม บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔

19.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.กองทุนหมู่บ้านดอนแค ม.20

20.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขยันการ บ้านนาดูนน้อย ม.๑๖

21.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอบข้างบ้านเลขที่ ๘๔ บ้านหนองหว้า ม.๙

22.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน อ.ประเสริฐ บ้านห้วยคุ้ม ม.๒๖

23.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๗ ม.๙

24.โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยกุหลาบแดง - บ้านแมงบังอร บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗

25.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทิศใต้วัดหัวคำ บ้านหัวคำ ม.๘

26.โครงการ ซ่อมถนน คสล.สายทางย้านก้านเหลือง , บ้านด้ามพร้า , บ้านวนารมย์ หมู่ที่ ๓,๔,๒๓

27.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสมุทร บ้านหนองเค็ง ม.๒

28.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยครูนิดน้อย บ้านวนารมย์ ม.๒๓

29.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุณจุ๋ม บ้านหนองเค็ง ม.๒

30.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์ศิริ บ้านขามใหญ่ ม.๑

31.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าไม้ บ้านวนารมย์ ม.๒๓

32.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแฝงบุญ บ้านนาดูนน้อย ม.๑๖

33.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อจันดา บ้านหนองบัว ม.๑๓

34.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอบพนิดา บ้านด้ามพร้า ม.๔

35.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อนพภา บ้านดอนกลาง ม.๑๘

36.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอบแม่ใหญ่แก้ว บ้านขามลุ่ม ม.๑๐

37.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอมจันทร์ บ้านนาดูนน้อย ม.๑๖

38.โครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้ว สำหรับ ศพด.บ้านดอนยูง ม.๑๒

39.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านดอนแค ม.๖

40.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายเถียร บ้านขามใหญ่ ม.๑

41.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันเลขา.๒ บ้านดอนกลาง ม.๑๘

42.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเตย-หนองเขือ บ้านหัวดูน ม.๒๑

43.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายด้ามพร้า-ดอนยูง

44.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคำ ๒๐ จุดที่ ๒ บ้านนาคำ ม.๑๕

45.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสปโชค ซอย.๓ บ้านวนารมย์ ม.๒๓

46.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ซอย ผอ.โรงเรียนหนองบัว บ้านดอนกลาง ม.๑๘

47.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายขามลุ่ม-นาอุดม บ้านขามลุ่ม ม.๑๐

48.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคำ ๑๐ บ้านนาคำ ม.๑๕

49.โครงการสนามกีฬาภายในหมู่บ้านหนองเค็ง ม.๒

50.โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน ปิ่นดาว ม.๑๘

51.โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่๙

52.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกคลองเตย-หนองมะเขือ บ้านหัวดูน ม.๒๑

53.โครงการ ปรับปรุงแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓

อ่าน 322 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017