สภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล

     ตำบลขามใหญ่เป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีทั้งหมด 26 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 33,373  คน มีพื้นที่ ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร  และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้งและมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน ดังนี้

ทิศเหนือ           จรด      ตำบลหัวเรือ และตำบลขี้เหล็ก

ทิศใต้               จรด      เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลอุบล

ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลไร่น้อย

ทิศตะวันตก       จรด      ตำบลแจระแม และตำบลหนองขอน

การคมนาคม

     ถนนทางหลวงจังหวัดทั้งสิ้นมี  4  สาย

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      24      (ถนนเลี่ยงเมือง)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      33      (ถนนแจ้งสนิท)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      212     (ถนนชยางกูร)

          -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      2050   (ถนนอุบล – ตระการ)

     ทางหลวงท้องถิ่นประเภทลาดยางเอสฟัลท์ติก  มีทั้งสิ้น   84   สาย  ครอบคลุมแหล่งชุมชนทุกพื้นที่ในตำบล หมู่บ้าน

     ทางหลวงท้องถิ่นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก         มีทั้งสิ้น  225  สาย   กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -  มีลำห้วย       7        สาย

     -  บึง   หนอง    29      แห่ง

การไฟฟ้า

     ประชาชนในตำบลขามใหญ่  เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

     ประชาชนในเขตตำบลขามใหญ่ที่รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบางส่วนคือ หมู่ที่ 1  , 3 , 4 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 15 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 , 25 , 26

การศึกษา

          ในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทคโนโยลีอุบลราชธานี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  โรงเรียนลักษณะพิเศษ  จำนวน  2  แห่ง  คือ  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  8  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  6  แห่ง    และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่  จำนวน  1  แห่ง

 ปีการศึกษา 255โรงเรียนระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรียน ระดับ จำนวนนักเรียน รวม
ระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวส.
ร.ร.เทคโนโลยี 446 130 576
ระดับมัธยมศึกษา ม1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม
ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคาร 937 846 1,783
ร.ร.ขามใหญ่ 66 - 66
ร.ร. ด้ามพร้า 53 - 53
ร.ร. ประชาสามัคคี 105 - 105
ร.ร. หัวคำ 34 - 34

โรงเรียนลักษณะพิเศษ  จำนวน  2  แห่ง

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

232

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10

343

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ป.1 – ป.6

รวม

ร.ร.ขามใหญ่

36

151

187

ร.ร.บ้านด้ามพร้า

26

198

224

ร.ร.ประชาสามัคคี

53

139

192

ร.ร.บ้านหัวคำ

33

127

160

ร.ร.หนองหว้า

-

36

36

ร.ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

19

96

115

ร.ร.บ้านนาดูน

24

112

136

ร.ร.บ้านหนองปลาปาก

10

84

94

ร.ร.บ้านแคกลางหงษ์

5

28

33

รวม

206

971

1,177

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  6 ศูนย์

รายชื่อศูนย์เด็ก

จำนวนเด็ก

1. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขามใหญ่ ม.10

72

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนยูง ม.12

27

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี ม.7

75

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้ามพร้า ม.4

158

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ม.9

130

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ ม.8

42

       เทศบาลตำบลขามใหญ่   ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็ก อนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลขามใหญ่  มีทั้งหมด 1  แห่ง  ของปีการศึกษา 2556

- ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหัวคำ  หมู่ 8  จำนวนผู้เข้าเรียน  จำนวน   130  คน

โดยมี  นางสาววิไล  ชุมนุม และ นายพีระนัย  ธรรมา   เป็นครูประจำศูนย์การเรียน

การศาสนา

     ประชาชนในตำบลขามใหญ่ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน   17  แห่ง คือ

1. วัดบ้านขามเทิง                   ตั้งอยู่บ้านขามใหญ่  หมู่  1

2. วัดบ้านหนองเค็ง                 ตั้งอยู่บ้านหนองเค็ง  หมู่  2

3. วัดบ้านก้านเหลือง               ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่  3

4. ที่พักสงฆ์บ่อเกลือ               ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่  3

5. ที่พักสงฆ์ป่าเขียวชอุ่ม          ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่  3

6.  วัดบ้านด้ามพร้า                 ตั้งอยู่บ้านด้ามพร้า  หมู่  4

7.  วัดบ้านหนองมะนาว           ตั้งอยู่บ้านหนองมะนาว  หมู่ 7

8.   วัดป่าแสงธรรม                 ตั้งอยู่บ้านหนองมะนาว  หมู่ 7

9.  วัดบ้านหัวคำ                      ตั้งอยู่บ้านหัวคำ  หมู่  8

10.  วัดบ้านหนองหว้า              ตั้งอยู่บ้านหนองหว้า  หมู่  9

11.  วัดบ้านขามใหญ่               ตั้งอยู่บ้านขามใหญ่  หมู่  10

12.  วัดหนองปลาปาก              ตั้งอยู่บ้านหนองปลาปาก  หมู่  11

13. วัดดอนยูง                         ตั้งอยู่บ้านดอนยูง  หมู่  12 (ที่พักสงฆ์)

14. วัดเวฬุวนารมย์                   ตั้งอยู่บ้านนาคำ  หมู่  15  (คณะธรรมยุติ)

15. วัดป่าดอนกลาง                 ตั้งอยู่บ้านดอนกลาง หมู่ 18

16. วัดชัยรัตนะอัมพะวัน           ตั้งอยู่บ้านนาอุดม หมู่ 19  (ที่พักสงฆ์)

17. วัดป่าศรีโชคเมือง              ตั้งอยู่บ้านโชคเมือง หมู่ 22

การสาธารณสุข

     ตำบลขามใหญ่  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดูน  หมู่ที่ 21, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า  ตั้งอยู่ที่บ้านด้ามพร้า  หมู่ที่ 4  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหัวคำ ซึ่งได้ให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง

การสวัสดิการสังคม

     ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลขามใหญ่  จำนวน  3,388  คน

     ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตตำบลขามใหญ่    จำนวน  474  คน

อ่าน 2920 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017