วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลใน อนาคตข้างหน้า ตำบลขามใหญ่ เป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชน ที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้  "โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษาเด่น  เน้นสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ สังคมสวัสดิการ”
 
พันธกิจ (MISSION)

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ จัดการบริการสาธารณะ จัดให้มีการจัดทำผังเมือง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เพื่อรองรับการขยาย ตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
3. ป้องกันดูแลสุขภาพ และระวังโรคติดต่อ
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
7. ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ทำนุบำรุงทางศาสนา และวัฒนธรรม
9. การบริหารและพัฒนาองค์กร
10. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
11. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
3.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
4.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
5.  ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

 

 

อ่าน 1148 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017