ประวัติความเป็นมา

   

ประวัติหมู่บ้าน

          บ้านขามใหญ่  เป็นบ้านที่ก่อตั้งมาพร้อม ๆ กันกับเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ท้าวทิดพรหม  ท้าวคำผง  พระวอพระตา ย้ายมาจากหนองบัวลำภู ได้มาถากถ่างป่าสร้างบ้านเรือนอยู่ที่ดอนมดแดง บริเวณห้วยแจระแม มาอยู่อีกประมาณ 3 ปี มีคนกลุ่มหนึ่งมาจากเมืองจ่าวางประเทศจีน ชื่อว่า ท้าวบาด ท้าวหมาแพง ท้าวขอม ได้มาถากถางป่าปลูกถั่ว ปลูกแตงและปลูกหม่อนอยู่แถวดอนแก้ว บ้านท่าบ่อทุกวันนี้ อยู่มา ท้าวทิดพรมย้ายมาจากดอนมดแดง สามท้าวนี้จึงย้ายจากดอนแก้วไปสร้างบ้านหัวเรือ  เมื่อปี 2327  รวมถึงปัจจุบัน (ปี 2555) ได้  228 ปีเศษ

          ตามคำบอกเล่าว่าบ้านขามใหญ่ ตั้งหลังบ้านหัวเรืออยู่ 3 ปี ประมาณปี 2330 มีท้าวหล้าน้อย ท้าวทิดขุนเป็นบริวารของท้าวนาค ท้าวหมาแพงแยกมาทางป่าดงเมือง (ปัจจุบันอยู่บริเวณแถบขนส่งแห่งที่สอง รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง) มาปลูกถั่ว ปลูกข้าวและปลูกปอตามคนโบราณสมัยนั้น ท้าวทิดพรม ท้าวคำผง ย้ายไปตั้งบ้านบริเวณริมแม่น้ำมูลเมืองอุบลราชธานีทุกวันนี้

          ท้าวหล้าน้อย ท้าวทิดขุนไม่ไปจึงได้ถากถ่างป่าในบ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 เมื่อปี 2330 ได้พากันปลูกบ้าน ปลูกเรือนตั้งหลักแหล่ง ประกอบอาชีพ ทำสวน ปลูกหม่อน ปลูกฝ้าย ปลูกปอและปลูกข้าวตามไร่ เพื่อปะทังชีวิตในครอบครัว เพราะในช่วงเวลานั้นยังไม่มีนา อยู่กันมาประมาณ 30 ปี เศษ ก็มีบ้านเรือนประมาณ  40  ครัวเรือน จึงได้พร้อมกันตั้งชื่อว่า  “บ้านขามใหญ่” 

         เมื่อปี 2410 ได้เกิดโรคระบาดชื่อว่า  “บักงามป่า” หรือโรคฝี ดาษ (ปัจจุบัน) มี คนล้มตายเป็นจำนวนมาก (มีเรื่องเล่าว่า) “เมื่อเกิดโรคนี้ระบาดมีคนตายอยู่ในบ้านใคร บ้านใกล้เรือนเคียงก็จะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวในงานศพเลย นอกจากญาติที่สนิทเท่านั้น โลงศพสมัยนั้นยังไม่มี ชาวบ้านเขาใช้ไม่ไผ่ขนาดใหญ่ โดยใช้มีดสับออกเป็นแผ่นแบน ๆ แล้วนำไปห่อศพเพื่อนำศพไปฝัง  ชาวบ้านกลัวมากพากันแตกตื่น บ้างก็ได้แยกย้ายไปอาศัยอยู่ถิ่นอื่น เช่น ไปบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  ส่วนบ้านหัวคำเมื่อได้แยกย้ายไปแล้วมีพระรูปหนึ่งชื่อว่า  ญาทานสุข ได้ชักชวนชาวบ้านให้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่แห่งนั้นจนบัดนี้

ประวัติเทศบาล 

         เดิมเทศบาลตำบลขามใหญ่จัดตั้งเป็น  สภาตำบลขามใหญ่ มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีประธานสภาตำบล คือ นายสมพงษ์  ศรีจันทร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลขามใหญ่ขณะนั้น มีที่ปรึกษาสภาตำบลขามใหญ่ คือ นายสุวัจชัย  สังคพัฒน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโส และนางใจทิพย์  ภาษีผล  ปลัดอำเภอ   มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและให้คำปรึกษาสภาตำบลขามใหญ่
         วันที่  2  มีนาคม พ.ศ.2538  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลขามใหญ่เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ มีผู้บริหารคือ นายสมพงษ์  ศรีจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารขณะนั้น  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2540 นายสักรินทร์  ภูงามเงิน     โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่    ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการฝ่ายประจำ  และได้ขอโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2541    นายอัมพล    ทองพุ   ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่จนถึงปัจจุบัน  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ได้ครบวาระและได้จัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2542 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ได้เลือก   นายสุวิทย์  สมสวย  เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  พร้อมด้วยกรรมการบริหารอีก  6  คน ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร  เป็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งนายสุวิทย์  สมสวย ได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่คนแรกจนครบวาระ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้ามาควบคุมดูแลการเลือกตั้งแทนกระทรวง มหาดไทยจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่  เมื่อวันที่   24  สิงหาคม  พ.ศ.  2546    ในระหว่างที่รอประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่   ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่  จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลขามใหญ่ครบทุกหมู่บ้าน จึงได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่    เพื่อเลือกผู้บริหารเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2547     โดย     นายปัญญา   กัลป์ตินันท์   ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่         วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ได้ครบวาระ     กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่เป็นเทศบาลตำบลขามใหญ่โดย   มีผลตั้งแต่วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และได้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดย   นายปัญญา  กัลป์ตินันท์  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ จนครบวาระ   วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2555  ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ โดย นายปัญญา   กัลป์ตินันท์    ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่  จนถึงปัจจุบัน

 
อ่าน 2175 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017