ข้อมูลประชากร

     หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่บางส่วน  จำนวน  6  หมู่บ้านได้แก่ 

1. หมู่ที่   3      บ้านก้านเหลือง            ตำบลขามใหญ่ 
2. หมู่ที่  11     บ้านหนองปลาปาก       ตำบลขามใหญ่ 
3. หมู่ที่  15     บ้านนาคำ                   ตำบลขามใหญ่ 
4. หมู่ที่  18     บ้านดอนกลาง             ตำบลขามใหญ่ 
5. หมู่ที่  23     บ้านวนารมย์               ตำบลขามใหญ่ 
6. หมู่ที่  25     บ้านดอนกลาง             ตำบลขามใหญ่ 

     หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลขามใหญ่ตำบลทั้งหมด จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่  1      บ้านขามใหญ่            
2. หมู่ที่  2      บ้านหนองเค็ง            
3. หมู่ที่  4      บ้านด้ามพร้า              
4. หมู่ที่  5      บ้านห้วยคุ้ม 
5. หมู่ที่  6      บ้านดอนแค 
6. หมู่ที่  7      บ้านหนองมะนาว 
7. หมู่ที่  8      บ้านหัวคำ       
8. หมู่ที่  9      บ้านหนองหว้า 
9. หมู่ที่ 10      บ้านขามลุ่ม 
10. หมู่ที่ 12    บ้านดอนยูง 
11. หมู่ที่ 13    บ้านหนองบัว 
12. หมู่ที่ 14    บ้านหนองไผ่ 
13. หมู่ที่ 16    บ้านนาดูนน้อย 
14. หมู่ที่ 17    บ้านหนองมะเขือ 
15. หมู่ที่ 19    บ้านนาอุดม 
16. หมู่ที่ 20    บ้านดอนแค 
17. หมู่ที่ 21    บ้านหัวดูน 
18. หมู่ที่ 22    บ้านโชคเมือง
 19. หมู่ที่ 24    บ้านดงคำอ้อ
 20. หมู่ที่ 26  บ้านห้วยคุ้ม  

     ประชากรจำนวน 32,911 คน ชาย  15,873  หญิง  17,038  คน จำนวน 14,585 ครัวเรือน ข้อมูล  ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 546  คน/ตารางกิโลเมตร


หมู่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

จำนวนพื้นที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนไร่

ตร.กม.

1

บ้านขามใหญ่

639

630

1,268

552

1,812.50

2.9

2

บ้านหนองเค็ง

478

501

958

238

937.50

1.5

3

บ้านก้านเหลือง

828

868

1,638

801

937.50

1.5

4

บ้านด้ามพร้า

859

903

1,719

903

1,687.50

2.7

5

บ้านห้วยคุ้ม

632

688

1,306

792

1,562.50

2.5

6

บ้านดอนแค

993

1,071

1,967

1,036

1,000.00

1.6

7

บ้านหนองมะนาว

600

530

1,136

452

1,937.50

3.1

8

บ้านหัวคำ

601

607

1,199

402

2,500.00

4

9

บ้านหนองหว้า

583

578

1,125

343

2,937.50

4.7

10

บ้านขามลุ่ม

846

952

1,802

705

1,312.50

2.1

11

บ้านหนองปลาปาก

814

962

1,745

997

875.00

1.4

12

บ้านดอนยูง

1,061

1,171

2,204

802

1,500.00

2.4

13

บ้านหนองบัว

297

276

564

159

2,187.50

3.5

14

บ้านหนองไผ่

401

419

803

312

1,500.00

2.4

15

บ้านนาคำ

742

836

1,565

661

937.50

1.5

16

บ้านนาดูนน้อย

252

263

507

183

1,062.50

1.7

17

บ้านหนองมะเขือ

439

439

851

247

4,000.00

6.4

18

บ้านดอนกลาง

1,138

1,266

2,341

1,376

781.25

1.2

19

บ้านนาอุดม

394

377

727

291

875.00

1.4

20

บ้านดอนแค

399

415

813

383

687.50

1.1

21

บ้านหัวดูน

281

284

547

157

1,312.50

2.1

22

บ้านโชคเมือง

131

171

310

75

2,000.00

3.2

23

บ้านวนารมย์

1,095

1,302

2,254

1,367

687.50

1.1

24

บ้านดงคำอ้อ

341

403

706

387

750.00

1.2

25

บ้านดอนกลาง

718

798

1,469

733

468.75

0.75

26

บ้านห้วยคุ้ม

269

288

544

227

750

1.2

รวม

15,873

17,308

32,911

14,585

37,000.00

58

 
 
 

 

 

อ่าน 2836 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017