สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบงานถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านดอนยูง) รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดแนบ

อ่าน 477 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017