ประกาศประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     เทศบาลตำบลขามใหญ่มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียกแนบ

     รายละเอียดแนบ     ประกาศ     เอกสาร     ราคากลาง

อ่าน 62 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017