ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์-สนามบินเล็ก บ้านหนองมะนาว หมู่ ๗ ตำบลขามใหญ่ (e-bidding)

     เทศบาลตำบลขามใหญ่  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ - สนามบินเล็ก  บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบ

     รายละเอียดแนบ    ประกาศ     เอกสาร     ราคากลาง

อ่าน 65 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017