ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม - บ้านหนองมะเขือ (แก้ไข)

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม - บ้านหนองมะเขือ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๕ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ     ประกาศเชิญชวน     เอกสารประกวดราคา     ราคากลาง

อ่าน 68 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017