ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองมะนาว ,บ้านนาคำ ,บ้านหัวดูน ,บ้านโชคเมือง ,บ้านนาดูน (แก้ไข)

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗, บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕, บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑, บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒, บ้านนาดูน หมู่ที่ ๒๖ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ(๖ จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ     ประกาศเชิญชวน     เอกสารประกวดราคา     ราคากลาง

อ่าน 77 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017