ยกเลิก ประกาศประกวดราคา ๓ โครงการ

     ยกเลิกประกาศประกวดราคา ๓ โครงการได้ แก่

          ๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗, บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕, บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑, บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒, บ้านนาดูน หมู่ที่ ๒๖ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ(๖ จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ๒. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.บ้านขามลุ่ม-บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          ๓. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม - บ้านหนองมะเขือ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๕ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่าน 79 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017