ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองมะนาว, บ้านนาคำ, บ้านหัวดูน

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗, บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕, บ้านหัวดูน หมู่ที่ ๒๑, บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒, บ้านนาดูน หมู่ที่ ๒๖ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ(๖ จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

     เอกสารแนบ     ประกาศ     เอกสาร     ราคากลาง

อ่าน 69 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017