ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเค็ง, บ้านก้านเหลือง

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒, บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ ตำบลข้ามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ(๓ จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

     เอกสารแนบ     ประกาศ     เอกสาร     ราคากลาง

อ่าน 53 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017