ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     เทศบาลตำบลขามใหญ่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ โครงการ รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็กหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

เอกสารประกอบ    ประกาศ   เอกสารประกอบ  

                         ราคากลางถนนข้างสนามกีฬาบ้านดอนแค ม6(733000)      

                         ราคากลางถนนซอยฐานวรรณ ม3(1913000)    

                         ราคากลางถนนหนองมะนาว หัวดูน ห้วยคุ้ม ม5(1031900)    

อ่าน 420 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017