สอบจ้างต่อเติมอาคารหลังใหม่

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีควาประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารใหม่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ หมู่ที่ ๔  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ     เอกสารสอบราคา     ราคากลาง

อ่าน 286 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017