สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากไฟฟ้าแรงสูงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

     เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากไฟฟ้าแรงสูงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากงบประจำปีประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศ   เอกสารสอบราคาจ้าง     ราคากลาง

อ่าน 276 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017