สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องด้ามพร้าเชื่อมห้วยสิม

เทศบาลตำบลขามใหญ่  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องด้ามพร้าเชื่อมห้วยสิม  บ้านขามลุ่ม  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนท่อลอดเหลี่ยม  คสล.ร่องด้ามพร้า)  รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประกาศ     เอกสารสอบราคาจ้าง    ราคากลางก่อสร้าง

อ่าน 292 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017