การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

     ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่  ลงวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๙  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๑  กันยายน -  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้ดำเนินการประเมินสมรรถณะด้านความรู้และความสามารถ เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลขามใหญ่บ้านหนองใหญ่และห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่  และประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล ในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่  ไปแล้วนั้น

     บัดนี้เทศบาลตำบลขามใหญ่  ได้รวมคะแนนประเมิณสมรรถนะด้านความรู้  การประเมินสมรรถนะด้านด้านความสามารถและการประเมิณสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แยกตามตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่าน 816 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017