รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

 

                   ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และด้านความสามารถ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้รวมคะแนนการสอบประเมินสมรรถนะด้านความรู้และด้านความสามารถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และด้านความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ฉบับดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

อ่าน 945 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017