รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

        ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๑ กันยายน – ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ และกำหนดวันประเมินสมรรถนะด้านความรู้ และด้านความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน  แบบปรนัย  ในวันจันทร์ที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ นั้น
        บัดนี้  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้วอาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔    แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างแยกตามตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์บัญชีแนบ

อ่าน 1379 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017