ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

     ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้มีประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไปแล้วนั้น

     เนื่องจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้มีมติไม่เห็นชอบการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน 16 ราย เนื่องจากประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันเทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

อ่าน 589 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017