ข่าวรับสมัคร ปี ๒๕๕๘

ข่าวรับสมัคร ปี ๒๕๕๘ (4)

     ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ลงวันที่๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลขามใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๑๔กรกฎาคม๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๗สิงหาคม๒๕๕๘  และดำเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์)  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม๒๕๕๘  ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๔  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปแล้ว  นั้น
     บัดนี้  การรวมคะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาลเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้

     ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่๒กรกฎาคม๒๕๕๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลขามใหญ่  นั้น
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ๙๘ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๔๕และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันจึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกดังรายละเอียดแนบ

     ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๙มิถุนายน๒๕๕๘ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๘ ณสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ นั้น

       บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้วดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘(๘) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

     ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลขามใหญ่   อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘ (๖) แห่งประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบ

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017