ข่าวรับสมัคร ปี ๒๕๕๗

ข่าวรับสมัคร ปี ๒๕๕๗ (5)

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขังเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดแนบ

     ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา  โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไปแล้วนั้น
     บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 7.1 แห่งประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รวมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดแนบ

     ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง  9  อัตรา  ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน  2557 นั้น
     อาศัยอำนาจตามข้อ 8.2 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จึงประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
     1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ.2557
             - เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
             - เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
     2. สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2แนบท้ายประกาศนี้

     ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ           รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา  ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2557 ลงวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 นั้น
     บัดนี้  เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  
     อาศัยอำนาจตามข้อ 8.4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

     ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557  อำนาจตามความใน มาตรา 13 ประกอบวรรค 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี        เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคล                  เป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังต่อไปนี้

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017