การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

     ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รับลงทะเบียนคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และรับลงทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ 

     ดังรายละเอียดแนบ

อ่าน 843 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017